Tag: Law of Attraction

The Master Key System – Excerpts

Ang Isip (Mind) ay ang sentro ng paglikha (creative center) kung saan nagmumula ang lahat ng aktibidad at bagay. Ang bawat iniisip (thought) ay may kakayahang maging materyal. Tayo mismo ang lumilikha sa ating karakter, personalidad, at kapaligiran sa pamamagitan ng ating mga iniisip.… Continue Reading “The Master Key System – Excerpts”