The Master Key System – Excerpts

Ang Isip (Mind) ay ang sentro ng paglikha (creative center) kung saan nagmumula ang lahat ng aktibidad at bagay.

Ang bawat iniisip (thought) ay may kakayahang maging materyal. Tayo mismo ang lumilikha sa ating karakter, personalidad, at kapaligiran sa pamamagitan ng ating mga iniisip.

Ang natatagong kapangyarihan ng Isip ay napapaunlad ng patuloy/madalas na pagsasanay.

… ang kaibahan ng mga tao sa bawat isa ay nakasalalay sa kanilang abilidad na mag-isip, na gamitin at kontrolin ang kanilang kaisipan, na mapaunlad ito. Kung ang sikreto ng lahat ng tagumpay, kapangyarihan, at kasiyahan ay ang kakayahan ng isip na lumikha, nararapat lamang na ang kakayahang mag-isip nang wasto ay maging pangunahing layunin ng bawat tao.

Kung lubos na maiintindihan ang kapangyarihang lumikha ng kaisipan, maituturing na kamangha-mangha ang dulot nito. Subalit ang ganitong uri ng resulta ay hindi makakamit kung walang aplikasyon, sipag at konsentrasyon.

Kapag ating naunawaan na ang kaligayahan, kalusugan, tagumpay, kayamanan at lahat ng iba pa nating kondisyon o kapaligiran ay pawang mga resulta lamang, at ang mga ito ay bunga ng wastong kaisipan, sinasadya man natin o hindi, mauunawaan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karunungan ukol sa mga batas na may kinalaman sa Kaisipan.

– Excerpts from The Master Key System, Charles Haanel (Salin sa Filipino ni Pili Losa, Copyright 2019)

(Photo credit: classroomclipart.com)